Nutrition day

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 06/13/2012 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Tue, 07/10/2012 (All day)
Nutrition day

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดงาน "Nutrition day" ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสงานมุทิตาจิต รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ