Pre-congress “แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก”

วัน เวลา
วัน เวลา: 
Wed, 10/17/2012 (All day)
วัน เวลาที่สิ้นสุด: 
Fri, 10/26/2012 (All day)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงานประชุม
Pre-congress “แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก”
ขึ้น ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-3 ชั้น 7
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 136 ท่าน จึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ