เล่ม 14 โภชนาการเด็กก้าวไกล 2017

ภาพ
ปกหน้า: 
ปกหลัง: 
รายละเอียดหนังสือ: 

1. การต่อสู้กับภาวะทุพโภชนาการในประเทศไทย จากอดีตสู่อนาคต
    ไพบูลย์ เอกแสงศรี
2. The use of human milk in sick neonates
    มิรา โครานา
3. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารกและเด็กป่วย
    ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ
4. กราฟการเจริญเติบโตใหม่สำหรับเด็กไทย
    ลัดดา เหมาะสุวรรณ
5. เรียนรู้เรื่องฉลากอาหาร-ฉลากโภชนาการ
    ประไพศรี ศิริจักรวาล
6. อาหารคลีนคืออะไร
    ปาจรีย์ ลิ่มทองแท่ง
7. การประเมินและการบำบัดทางจิตเวชในเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะการกินผิดปกติ
    ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
8. การให้โภชนบำบัดในเด็กวัยรุ่นที่มีภาวะการกินผิดปกติ
    อรวรรณ เอี่ยมโอภาส
9. การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ
    พัชราภา ทวีกุล
10. ภาวะวิตามินเกิน
      จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากูล
11. วัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงรสกับสุขภาพเด็ก
      อรภา สุธีโรจน์ตระกูล
12. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับช่วยการนอนหลับ
      เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 

ราคา 250 บาท

สนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อชมรมฯ www.pednutrition.org/books 

หรือ โทรศัพท์ 096 880 2083 E-mail: group@pednutrition.org