นมวัว

นมวัวกับสุขภาพเด็ก

 เอกสารชี้แจงจากสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
    เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ "นมวัว ทำลายสุขภาพ" ทางสื่อสังคมออนไลน์

เด็กไทยกับการบริโภคนม

      
     ในช่วงที่ผ่านมา การบริโภคนมวัวเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันทางสื่อสังคม ทำให้ผู้ปกครองมีคำถามเกี่ยวกับ
การบริโภคนมวัวของเด็กไทย ซึ่งกุมารแพทย์ควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมีพื้นฐานอยู่บนผลการศึกษาเชิง
ประจักษ์และหลักฐานทางการแพทย์ที่มีในปัจจุบัน ประเด็นที่สำคัญได้แก่