การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 • การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัคร
  ตามแบบของสมาคมต่อนายทะเบียนของสมาคม ให้นายทะเบียนนาใบสมัคร เสนอต่อที่ประชุม
  คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติว่าจะรับหรือไม่รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม เมื่อ
  คณะกรรมการบริหารพิจารณาการสมัครแล้ว ผลเป็นประการใด ให้นายทะเบียนเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัคร
  ทราบโดยเร็ว
   
 • เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้ผู้สมัครนั้นชาระเงินค่าบารุง
  สมาคมให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน เมื่อผู้สมัครชาระเงินค่าบารุง
  สมาคมแล้ว ไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระเงิน
  ค่าบารุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้สมัครไม่ชาระเงินค่าบารุงสมาคมภายในกาหนด ให้ถือว่า
  การสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก
   
 • สมาชิกเดิมของชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยให้ถือเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมโดยอัตโนมัติ
  โดยให้นายทะเบียนนารายชื่อสมาชิกเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับรอง และให้เริ่มนับสมาชิกภาพ
  ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารรับรอง
   
 • สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือตอบรับคาเชิญของผู้ที่คณะกรรมการ บริหารพิจารณาลงมติเชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม มาถึงสมาคม
   
 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญให้ยื่นใบสมัคร (ตามแบบฟอร์มของชมรมฯ) พร้อมค่าสมาชิกต่อเลขาธิการชมรมฯ
   
 • การเป็นสมาชิกสามัญของชมรมฯ จะมีผลเมื่อคณะกรรมการชมรมฯ มีมติรับรองการเป็นสมาชิกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
 • ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมฯ สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่