ชื่อและเครื่องหมาย

  1. สมาคมนี้ชื่อว่า “ สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ” ใช้อักษรย่อว่า “ภ.ด.ท.”
    และเรียกชื่อตามภาษาอังกฤษว่า “Pediatric Nutrition Association of Thailand” ใช้อักษรย่อว่า “PedNAT”
     
  2. เครื่องหมายสมาคม

    Society of Pediatric Nutrition of Thailand Logo

    นอกขอบสามเหลี่ยมเป็นชื่อสมาคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายในกรอบสามเหลี่ยมเป็นรูปแม่อุ้มลูกให้นมบุตร 1 คน และอุ้มลูกอีกคนที่ใช้รับอาหารทางสายให้อาหาร