รายชื่อคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2557-2559

ประธาน 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สังคม  จงพิพัฒน์วณิชย์

ประธานแต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์

เลขาธิการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภาพรรณ ตันตราชีวธร

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณีรัตน์ ภูวนันท์

เหรัญญิก

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุนทรี รัตนชูเอก

ผู้ช่วยเหรัญญิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชราภา ทวีกุล

วิชาการและฝึกอบรม

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์

 

พันเอก นายแพทย์เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงศิรินุช ชมโท

ทะเบียนและประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร

ผู้ช่วยทะเบียนและประชาสัมพันธ์

แพทย์หญิงจีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล

ปฏิคม

นายแพทย์สุรณัฐ แก้วณิมีย์

ผู้ช่วยปฎิคม

แพทย์หญิงอรภา สุธีโรจน์ตระกูล

กรรมการกลาง

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.นายแพทย์เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร 

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัดดา เหมาะสุวรรณ

 

นายแพทย์ไพบูลย์ เอกแสงศรี

 

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ

 

ศาสตราจารย์นาย แพทย์พิภพ จิรภิญโญ

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงอรพร ดำรงวงศ์ศิริ

 

แพทย์หญิงอรวรรณ เอี่ยมโอภาส

 

แพทย์หญิงชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

 

แพทย์หญิงสุชาอร แสงนิพันธ์กูล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนพร อึ้งอาภรณ์ 

 

แพทย์หญิงปาจรีย์  ลิ่มทองแท่ง