แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแล "ผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาล"

 แนวเวชปฏิบัติสำหรับการดูแล "ผู้ป่วยเด็กโรคขาดสารอาหารเฉียบพลันรุนแรงในโรงพยาบาล"
จัดทำโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่
ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการ
โดยการสนับสนุ
นของสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

เริ่มเผยแพร่ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
 
เชิญ download บทความเต็มในรูปแบบ PDF ได้ที่นี่