ขนม

ขนมกับสุขภาพเด็ก

สถานการณ์การบริโภคขนมในเด็กไทย

วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารในปริมาณสูง เมื่อเทียบกับขนาดของร่างกายแล้วกระเพาะอาหารมีขนาดเล็ก การรับประทานอาหารเพียง 3 มื้อหลัก ไม่สามารถทำให้เด็กได้รับสารอาหารในปริมาณที่ร่างกายต้องการเพื่อการเจริญเติบโต นอกจากนี้ขนมและอาหารว่าง จะช่วยเสริมความสุขในชีวิตประจำวันของเด็กด้วย แต่หากรับประทานขนมและอาหารว่างมากเกินไป โดยเฉพาะชนิดที่ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้