กิจกรรม

Nutrition day

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดงาน "Nutrition day" ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสงานมุทิตาจิต รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ
 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 ชมรมโภชนการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 10 ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวน 65 ท่าน ทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศงานในวันนั้นมาฝากกันค่ะ

The 1st International Conference on Nutrition and Growth (N&G)

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
มีอาจารย์ 4 ท่าน จากชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยไปร่วมการประชุม
"The 1st International Conference on Nutrition and Growth (N&G)"
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จึงนำภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ
 

เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 Hot Topics and Controversial Issues in Pediatric Nutrition ขึ้น ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับความสนใจจากทั้งสมาชิกของชมรม และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทางชมรมฯ ก็ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากกันค่ะ 

ภาพบรรยากาศ โภชนาการสัญจรภาคใต้

ภาพบรรยากาศ โภชนาการสัญจรภาคใต้
โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ
ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
“Everything you want to know about choices of nutrition management in everyday clinical practice”
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 8 ขึ้น ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 7 ขึ้น ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอนันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ซึ่งมีผู้สนใจรวมทั้งสมาชิกของชมรมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางชมรมก็ได้มีโอกาส เก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันที่ 13 -15 กันยายน ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้เข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 4 
การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และได้มีโอกาสเก็บภาพมาฝากค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการ Interhospital nutrition conference ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 11 โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

In trend in nutrition with The Society of Pediatric Nutrition of Thailand

ณ ห้องประชุมสยามมกุฏราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
ซ.ศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ