กิจกรรม

ภาพบรรยากาศงาน Pre-congress Scientific Program 2 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย 401 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 118 คน

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

 

โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"Everything you should know about nutrition management in everyday clinical practice"
ขึ้น ณ ห้องประชุม มอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 12
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงานประชุม
Pre-congress “แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก”
ขึ้น ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-3 ชั้น 7
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 136 ท่าน จึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้กับ ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ อ.นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และรศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ จึงได้นำภาพมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 11 ขึ้น ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 46 คน

Nutrition day

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดงาน "Nutrition day" ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสงานมุทิตาจิต รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ
 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 ชมรมโภชนการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 10 ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวน 65 ท่าน ทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศงานในวันนั้นมาฝากกันค่ะ

The 1st International Conference on Nutrition and Growth (N&G)

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
มีอาจารย์ 4 ท่าน จากชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยไปร่วมการประชุม
"The 1st International Conference on Nutrition and Growth (N&G)"
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จึงนำภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ