กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการสัญจร ภาคตะวันออก

จัดโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  


ภาพบรรยากาศ
โครงการอบรม “เด็กอ้วน รักษาและป้องกันอย่างไร ”

จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

 งานมุฑิตาจิต ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ประจำปี 2556 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 185 คน

 

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 15 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน

 

ภาพบรรยากาศงาน Pre-congress Scientific Program 2 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย 401 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 118 คน

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

 

โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"Everything you should know about nutrition management in everyday clinical practice"
ขึ้น ณ ห้องประชุม มอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 12
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงานประชุม
Pre-congress “แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก”
ขึ้น ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-3 ชั้น 7
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 136 ท่าน จึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ