กิจกรรม

บรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 25 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

 

 

“Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”
โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 24

บรรยายกาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 24 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 ภาพประกอบงาน การประชุม EESPGHAN / Society of Pediatric Nutrition of Thailand (SPNT) International Paediatric Nutrition School ระหว่างวันที่ 3-5 พย. 59 ณ โรงแรม InterContinental Pattaya Resort จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 49 คน ประกอบด้วย ไทย 39 คน ลาว 5 คน อินโดนีเซีย 2 คน ฟิลิปปินส์ 2 คน และมาเลเซีย 1 คน (ซึ่งเป็นกุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ 16 คน ด้านระบบทางเดินอาหาร 14 คน ด้านทารกแรกเกิด 12 คน และด้านโรคภูมิแพ้ 7 คน) และมีวิทยากรจำนวน 14 คน ประกอบด้วย 5 คน จาก ESPGHAHN และ 9 คน จาก SPNT

บรรยายกาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 23 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสยาม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  
  
ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 19
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการสัญจร ภาคตะวันออก

จัดโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  


ภาพบรรยากาศ
โครงการอบรม “เด็กอ้วน รักษาและป้องกันอย่างไร ”

จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

 งานมุฑิตาจิต ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี