กิจกรรม

   ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 29
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 คน ประกอบด้วย แพทย์ 31 คน พยาบาล 2 คน นักโภชนาการ 2 คน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน เภสัชกร 1 คน และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8 คน 

 ภาพบรรยากาศการประชุม APPSPGHAN 2018 
วันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรม Centara Grand at Central World, Bangkok, Thailand
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 701 คน ประกอบด้วย

 

ภาพบรรยากาศงาน 14th Intensive Course in Pediatric Nutrition : Micronutrients and rationale for enteral and parenteral nutrition  จัดโดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

 ภาพบรรยากาศงาน Pediatric Resident Program Pre-congress for the 14th Intensive Course in Pediatric Nutrition 
 จัดโดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง  พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ในวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 52 คน 

     ภาพจากการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 28 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 คน ประกอบด้วย แพทย์ 36 คน พยาบาล 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 1 คน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน นักศึกษาเภสัช 1 คน วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7 คน

ภาพจากการประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 19  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ สมาคมโภชนาการเด็ก
วันศุกร์ที่ 18-19 มกราคม 2561 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 176 คน

การประชุมวิชาการ 1st Bangkok International Pediatrics Update
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
ณ  โรงแรมสุโกศล 

กรรมการของสมาคมโภชนาการเด็กมีส่
วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 

           อ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาพบรรยากาศจากงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 27 
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็นแพทย์ 7 คน พยาบาล 5 คน นักศึกษา 6 คน อื่นๆ  17 คน