กิจกรรม

ภาพจากการประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 19  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ สมาคมโภชนาการเด็ก
วันศุกร์ที่ 18-19 มกราคม 2561 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 176 คน

การประชุมวิชาการ 1st Bangkok International Pediatrics Update
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
ณ  โรงแรมสุโกศล 

กรรมการของสมาคมโภชนาการเด็กมีส่
วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 

           อ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาพบรรยากาศจากงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 27 
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็นแพทย์ 7 คน พยาบาล 5 คน นักศึกษา 6 คน อื่นๆ  17 คน

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
"อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life"
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของชมรมโภชนาการเด็กฯ มีส่วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 
ร่วมออกบูธ เป็นวิทยากรบรรยายและเป็นกรรมการในการตัดสิน oral และ poster presentation
ภาพบรรยากาศงาน Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 12
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 โซน D อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

ภาพจากการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 26 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 คน ประกอบด้วย แพทย์ 6 คน และอื่นๆ 28 คน

 

บรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 25 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

 

 

“Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”
โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย