กิจกรรม

โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน โภชนาการเด็กสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
"Everything you should know about nutrition management in everyday clinical practice"
ขึ้น ณ ห้องประชุม มอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 12
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยได้จัดงานประชุม
Pre-congress “แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก”
ขึ้น ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 1-3 ชั้น 7
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 136 ท่าน จึงได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้กับ ศ.นพ.พิภพ จิรภิญโญ อ.นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ และรศ.นพ.สังคม จงพิพัฒน์วณิชย์
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ จึงได้นำภาพมาฝากกันค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 11 ขึ้น ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 46 คน

Nutrition day

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดงาน "Nutrition day" ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ซึ่งงานนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นการบรรยายพิเศษเนื่องในโอกาสงานมุทิตาจิต รศ.พญ. ลัดดา เหมาะสุวรรณ
 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2555 ชมรมโภชนการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 10 ณ ห้องบรรยาย 5 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวน 65 ท่าน ทางชมรมฯ ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศงานในวันนั้นมาฝากกันค่ะ

The 1st International Conference on Nutrition and Growth (N&G)

เมื่อวันที่ 1-3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา
มีอาจารย์ 4 ท่าน จากชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยไปร่วมการประชุม
"The 1st International Conference on Nutrition and Growth (N&G)"
ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จึงนำภาพบรรยากาศมาฝากค่ะ
 

เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ทางชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13 Hot Topics and Controversial Issues in Pediatric Nutrition ขึ้น ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยได้รับความสนใจจากทั้งสมาชิกของชมรม และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทางชมรมฯ ก็ได้มีโอกาสเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาฝากกันค่ะ 

ภาพบรรยากาศ โภชนาการสัญจรภาคใต้

ภาพบรรยากาศ โภชนาการสัญจรภาคใต้
โดย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ
ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
“Everything you want to know about choices of nutrition management in everyday clinical practice”
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมวิจารณ์ พานิช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์