กิจกรรม

 การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 35 

 ภาพบรรยากาศงาน Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 16
 วันที่ 22- 23 สิงหาคม 2563 (การบรรยายในรูปแบบ Webinar)
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 381 คน แบ่งเป็น     
 แพทย์  184 คน
 พยาบาล 6 คน
 เภสัชกร  10 คน 
 แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 154 คน
 นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ 17 คน
 นิสิตนักศึกษา(มีเอกสารรับรอง)  3 คน 
 บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 7 คน

 

 การประชุมวิชาการ Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 34 

 ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 33
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 วันศุกร์ที่ 20  มีนาคม 2563 
 รูปแบบการบรรยายถ่ายทอดสดทางไกล (Teleconference)
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 คน แบ่งเป็น
 แพทย์ จำนวน 20 คน
 พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล  6 คน
 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด 4 คน
 แพทย์ประจำบ้าน 2 คน
 นักวิชาการโภชนาการ 2 คน
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 คน

 ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการโภชนาการเด็กสัจร ภาคตะวันออก 

 งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020” 

      ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 32 
   จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:30-13:30 น.
   ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
   มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
   แพทย์ 26 คน

     สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน public symposium ในหัวข้อ “Nutrition in early life in SEA: impact on lifelong health”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Early Nutrition e-learning academy Southeast Asia พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวบทเรียนใหม่ Complementary feeding และ Thai version โดยความร่วมมือกับกรมอนามัย 

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

     ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15 The realm of nutrition science: Dynamics of nutrients and management in diseases
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 

 
 การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 31 
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น. 
 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน แบ่งเป็น แพทย์ 40 คน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 2 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 2 คน นักโภชนาการ 7 คน นักเทคนิการแพทย์ 1 คน อาจารย์เภสัชกร 1 คน นักศึกษาเภสัชกร 1 คน