กิจกรรม

     ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15 The realm of nutrition science: Dynamics of nutrients and management in diseases
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 

 
 การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 31 
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น. 
 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน แบ่งเป็น แพทย์ 40 คน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 2 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 2 คน นักโภชนาการ 7 คน นักเทคนิการแพทย์ 1 คน อาจารย์เภสัชกร 1 คน นักศึกษาเภสัชกร 1 คน

  กิจกรรมวิชาการ Resident Nutrition School 
  ในหัวข้อ Practical approach in pediatric nutrition (Spot diagnosis and case discussion)
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. 
  ณ Pullman Pattaya Hotel G, Pattaya
  มีแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 92 คน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม
 

 การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 30
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น.
 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 61 คน ประกอบด้วย แพทย์ 23 คน พยาบาล 3 คน นักโภชนาการ 2 คน เภสัชกร 1 คน นักศึกษาแพทย์ 13 คน และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 19 คน

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการโภชนาการเด็กสัญจร ภาคเหนือ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 
ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 289 คน แบ่งเป็น วิทยากร 10 คน คณะสมาคมโภชนาการ 9 คน แพทย์ 45 คน
แพทย์ประจำบ้าน 26 คน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 8 คน นิสิตแพทย์ 14 คน พยาบาล 98 คน นักศึกษาพยาบาล 22 คน
สหวิชาชีพ เช่น เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักวิชาการการศึกษา  57 คน

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 174 คน แบ่งเป็น แพทย์ 90 คน พยาบาล 13 คน เภสัชกร 7 คน นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ 45 คน อื่นๆ 19 คน

 

 การประชุมวิชาการ “The 2nd Bangkok International Pediatrics Update, session organized by the Royal College of Pediatricians of Thailand.

   ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 29
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 คน ประกอบด้วย แพทย์ 31 คน พยาบาล 2 คน นักโภชนาการ 2 คน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน เภสัชกร 1 คน และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8 คน 

 ภาพบรรยากาศการประชุม APPSPGHAN 2018 
วันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรม Centara Grand at Central World, Bangkok, Thailand
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 701 คน ประกอบด้วย

 

ภาพบรรยากาศงาน 14th Intensive Course in Pediatric Nutrition : Micronutrients and rationale for enteral and parenteral nutrition  จัดโดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย