กิจกรรม

ภาพจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 19  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ สมาคมโภชนาการเด็ก
วันศุกร์ที่ 18-19 มกราคม 2561 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 176 คน

การประชุมวิชาการ 1st Bangkok International Pediatrics Update
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
ณ  โรงแรมสุโกศล 

กรรมการของสมาคมโภชนาการเด็กมีส่
วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 

           อ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ภาพบรรยากาศจากงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 27 
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30-13.00 น. 
ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็นแพทย์ 7 คน พยาบาล 5 คน นักศึกษา 6 คน อื่นๆ  17 คน

การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11
"อาหารสุขภาพเพื่อชีวิต: Healthy Diet for Life"
วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
 
กรรมการและเจ้าหน้าที่ของชมรมโภชนาการเด็กฯ มีส่วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 
ร่วมออกบูธ เป็นวิทยากรบรรยายและเป็นกรรมการในการตัดสิน oral และ poster presentation
ภาพบรรยากาศงาน Intensive course in pediatric nutrition ครั้งที่ 12
จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 โซน D อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560

ภาพจากการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 26 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 34 คน ประกอบด้วย แพทย์ 6 คน และอื่นๆ 28 คน

 

บรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 25 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

 

 

“Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2017”
โดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 24

บรรยายกาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 24 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล