กิจกรรม

 งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 21 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2020” 

      ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 32 
   จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:30-13:30 น.
   ณ ห้องประชุมประสงค์ ตู้จินดา ตึกอานันทมหิดล ชั้น 10 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
   มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
   แพทย์ 26 คน

     สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยร่วมจัดงาน public symposium ในหัวข้อ “Nutrition in early life in SEA: impact on lifelong health”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Early Nutrition e-learning academy Southeast Asia พร้อมกันนี้ได้เปิดตัวบทเรียนใหม่ Complementary feeding และ Thai version โดยความร่วมมือกับกรมอนามัย 

     เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 -12.30 น. ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

     ภาพบรรยากาศงาน INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 15 The realm of nutrition science: Dynamics of nutrients and management in diseases
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 

 
 การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 31 
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
 วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น. 
 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 8 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 คน แบ่งเป็น แพทย์ 40 คน พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 2 คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 2 คน นักโภชนาการ 7 คน นักเทคนิการแพทย์ 1 คน อาจารย์เภสัชกร 1 คน นักศึกษาเภสัชกร 1 คน

  กิจกรรมวิชาการ Resident Nutrition School 
  ในหัวข้อ Practical approach in pediatric nutrition (Spot diagnosis and case discussion)
  จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 
  วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-12.00 น. 
  ณ Pullman Pattaya Hotel G, Pattaya
  มีแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ จำนวน 92 คน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์โภชนาการจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม
 

 การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 30
 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-13.00 น.
 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 61 คน ประกอบด้วย แพทย์ 23 คน พยาบาล 3 คน นักโภชนาการ 2 คน เภสัชกร 1 คน นักศึกษาแพทย์ 13 คน และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 19 คน

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการโภชนาการเด็กสัญจร ภาคเหนือ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 
ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 289 คน แบ่งเป็น วิทยากร 10 คน คณะสมาคมโภชนาการ 9 คน แพทย์ 45 คน
แพทย์ประจำบ้าน 26 คน แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 8 คน นิสิตแพทย์ 14 คน พยาบาล 98 คน นักศึกษาพยาบาล 22 คน
สหวิชาชีพ เช่น เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นักวิชาการการศึกษา  57 คน

 ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2019
วันที่ 19-20 มกราคม 2562 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 174 คน แบ่งเป็น แพทย์ 90 คน พยาบาล 13 คน เภสัชกร 7 คน นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการ 45 คน อื่นๆ 19 คน

 

 การประชุมวิชาการ “The 2nd Bangkok International Pediatrics Update, session organized by the Royal College of Pediatricians of Thailand.