กิจกรรม

บรรยายกาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 23 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสยาม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดโดย กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  
  
ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 19
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย 

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการสัญจร ภาคตะวันออก

จัดโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า ร่วมกับ ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย  


ภาพบรรยากาศ
โครงการอบรม “เด็กอ้วน รักษาและป้องกันอย่างไร ”

จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 

 งานมุฑิตาจิต ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. เพียรวิทย์ ตันติแพทยางกูร ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

ภาพบรรยากาศการประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ประจำปี 2556 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 185 คน

 

ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital pediatric nutrition conference ครั้งที่ 15 จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 11 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤจิกายน 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน

 

ภาพบรรยากาศงาน Pre-congress Scientific Program 2 เรื่อง แนวทางเวชปฏิบัติการดูแล ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนในเด็ก จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ณ ห้องบรรยาย 401 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 118 คน

ภาพบรรยากาศงาน Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโดยชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย