กิจกรรม

 การประชุมวิชาการ “The 2nd Bangkok International Pediatrics Update, session organized by the Royal College of Pediatricians of Thailand.

   ภาพบรรยากาศการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 29
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 46 คน ประกอบด้วย แพทย์ 31 คน พยาบาล 2 คน นักโภชนาการ 2 คน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน เภสัชกร 1 คน และวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8 คน 

 ภาพบรรยากาศการประชุม APPSPGHAN 2018 
วันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม 2561 
ณ โรงแรม Centara Grand at Central World, Bangkok, Thailand
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 701 คน ประกอบด้วย

 

ภาพบรรยากาศงาน 14th Intensive Course in Pediatric Nutrition : Micronutrients and rationale for enteral and parenteral nutrition  จัดโดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย

 ภาพบรรยากาศงาน Pediatric Resident Program Pre-congress for the 14th Intensive Course in Pediatric Nutrition 
 จัดโดยสมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
 ณ ห้องประชุม 910 ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรง  พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ในวันที่ 17  สิงหาคม 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 52 คน 

     ภาพจากการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 28 จัดโดย สมาคมโภชนาการเด็กและชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องเรียน 3 ชั้น 10 ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 49 คน ประกอบด้วย แพทย์ 36 คน พยาบาล 2 คน นักวิชาการโภชนาการ 1 คน นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 คน นักศึกษาเภสัช 1 คน วิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 7 คน

ภาพจากการประชุมโภชนาการเด็กสัญจร ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพจากการประชุมประจำปี ครั้งที่ 19  Hot Topics in Pediatric Nutrition 2018
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย และ สมาคมโภชนาการเด็ก
วันศุกร์ที่ 18-19 มกราคม 2561 
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 176 คน

การประชุมวิชาการ 1st Bangkok International Pediatrics Update
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
ณ  โรงแรมสุโกศล 

กรรมการของสมาคมโภชนาการเด็กมีส่
วนร่วมในการประชุม กล่าวคือ 

           อ.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์